O przedszkolu Kontakt Przetargi
  Rekrutacja Deklaracja dostępności Redakcja
   Deklaracja dostępności

   Klauzula dostępności

   OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

    

   Wstęp deklaracji

   Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie http://p3bip.przedszkola-zlotow.pl oraz strony www.przedszkola-zlotow.pl/p3.

    

   Daty publikacji i aktualizacji

   Data publikacji strony internetowej: 2007-03-22.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-07-01.

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
   • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
   • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
   • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   • w filmach brak dostępności języka migowego.

   Wyłączenia:

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Kawa, adres e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 263 32 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

   Dostępność architektoniczna

   Budynek:

   Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie - budynek główny, 6 oddziałów przedszkolnych.

   • Do budynku głównego przedszkola prowadzi wejście od Placu Wolności i ul. A. Mickiewicza.
   • Za ogrodzeniem przedszkola od Pl. Wolności znajduje się parking miejski, wydzielone miejsce dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu w bliskiej odległości.
   • Budynek składa się z dwóch kondygnacji.
   • Na piętro budynku prowadzą schody.
   • W budynkach brak windy.
   • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
   • Wejścia  są zabezpieczone bramkami.
   • Przy drzwiach wejścia głównego zainstalowany jest dzwonek.
   • Przy wejściu głównym przedszkola znajduje się podjazd dla wózków.
   • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
   • W przedszkolu jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
   • W  budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   • Do obu  budynków można wejść z psem asystującym i z  psem przewodnikiem.

   Dostęp do tłumacza języka migowego

   Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Złotowie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w przedszkolu (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

   1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
   2. adres zamieszkania,
   3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
   4. wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),
   5. informację na temat sprawy załatwianej w przedszkolu przez osobę uprawnioną.
    W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.

   Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

   Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

   • kontaktu z przedszkolem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
   • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

   W Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

   • poczta elektroniczna: p3@przedszkola-zlotow.pl
   • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 263 32 66

   Aplikacje mobilne :Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

   Plan działania

   Koordynator

   Koordynator - zarządzenie

    

   Imię i Nazwisko, Firma

    *

   E-mail:

   *

   Numer telefonu

   Pytanie:

   *

    

   Plan działań dla poprawy warunków dostępności

   Koordynator do spraw dostępności

   Zarządzenie nr 3- koordynator dostępności

   Plan działania

   Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

   Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego MFiPR


    


                                                      

       Przygotował: Administrator , dnia: 2021-03-20 14:47:32.
   Zmodyfikował: Administrator , dnia: 2021-04-21 22:06:06.
   Historia zmian

   Klauzula dostępności PP3

   « Powrót